iPhone stypjen


Sjoch nei ynteraktive HiHaHo fideo's mei ús fergees iPhone app! Klik op ‘e knop om ’e app te iepenjen of om ‘e app te downloaden yn ‘e Apple Store.

Iepenje app

Ynteraktive fideo foltôge

Do bist no klear mei dizze ynteraktive fideo. Asto dizze fideo troch in LMS folge hast, dan is it opslaan fan dyn resultaten no slagge.

Score screen

You completed (a part of) this interactive video. Here you can see your (preliminary) results.


Dyn skoare:
Maksimum skoare:
Resultaat:
Persintaazje nedich om te slagjen:
Oan it bufferjen
0:00 / 0:00