Interactive video completed

Congrats, you have completed this interactive video. If you've followed this video through an LMS, then the results have been saved.

Score screen

You completed (a part of) this interactive video. Here you can see your (preliminary) results.


Score:
Maximum score:
Result:
Percentage to succeed:
Buffering
0:00 / 0:00

Demo Tìm hiểu CTTT

Personal container - Phan Khoi Duy


Đây là video demo tính năng tương tác (bản gốc ở đây hiện tại chưa tích hợp). 3 câu hỏi về chương trình phổ thông tổng thể trong video này hoàn toàn chính xác về mặt nội dung

Transcription