Ynteraktive fideo foltôge

Do bist no klear mei dizze ynteraktive fideo. Asto dizze fideo troch in LMS folge hast, dan is it opslaan fan dyn resultaten no slagge.

Score screen

You completed (a part of) this interactive video. Here you can see your (preliminary) results.


Dyn skoare:
Maksimum skoare:
Resultaat:
Persintaazje nedich om te slagjen:
Oan it bufferjen
0:00 / 0:00

Praat Mar Frysk

hihaho


Mei har famylje en freondinnen sms't en mailt Doutzen Kroes altyd yn it Frysk. Mar topmodel Doutzen Kroes fan Eastermar docht noch mear; sy is it nije gesicht ...

Transkripsje